GALERIA DE FAMOSOS

ANÀLISI DE LA PERSONALITAT A TRAVÉS DE L'ESCRIPTURA

Diana Spencer
Barack Obama
Michael Jackson
John F. Kennedy
Salvador Dalí
Josep Pla
×

DIANA SPENCER

A proximació a Diana Spencer a través de l'estudi de la seva signatura

La nota sembla escrita en un moment indecís o temporal de la seva vida, entre dues etapes, com abans de donar un pas important.

La lletra i signatura de la Diana de Gales ens mostren una persona natural i espontània que no busca donar una imatge falsa de sí mateixa, si bé dona la deguda importància a guardar les aparences i els formalismes. Es detecta disciplina i una bona organització interna, amb preferència per mantenir un cert ordre a la seva vida.

La lletra revela bon caràcter, que s’adapta bé a l’entorn, ajustant-se en cada moment a les etiquetes i normes de la situació. Amb un bon control sobre els impulsos, es mostra prudent, reflexiva i moderada. Ara bé, tot i que mostra correcció en el tracte, pot acabar amb les situacions que no li convencen, de forma un tant brusca i taxativa. En aquelles situacions que li produeixen inseguretat, pot mostrar-se desconfiada i amb un cert recel i tendència al pessimisme.

Hi ha vibració, sensibilitat i emotivitat interior, així com comprensió i receptivitat vers als problemes humans.

En general, es veu una persona que coneix la seva vàlua, malgrat pot donar una imatge social més modesta a com realment se sent al seu interior. S’aprecia certa necessitat d’afirmació personal i de reconeixement per part dels demés. No se sent valorada com creu que s’ho mereix, segurament per part de la família reial britànica, produint-li això un important descontent.

Es detecta tanmateix, una certa insatisfacció de la labor professional que realitza. Si sent que ha triomfat en la vida, és com a persona i socialment, més que professionalment.


×

BARAK OBAMA

A proximació a Barak Obama a través de l'estudi de la seva signatura

L’escrit ens parla d’una persona amb esperit progressista si bé també profundament tradicional, amb els punts de referència en els orígens i en la família, vetllant pels valors morals en tots els àmbits

Hi ha agilitat mental i claredat en les idees, així com un bon nivell de creativitat, i existeix un bon equilibri entre el raonament lògic, tocant de peus a terra i l’idealisme, la passió, i la imaginació.

El seu camí cap a les fites es marca per la decisió, la constància i la paciència, amb vivacitat per aprofitar les oportunitats quan se li presenten. Avança a passes gegantesques si bé se sap detenir en el moment adequat. Hi ha un important autocontrol així com prudència a l’escriptura. Mostra preferència per deixar madurar les idees, “sense pressa però sense pausa”, i per disposar de temps abans d’haver de prendre una decisió de certa importància.

Es mostra com una persona cortès amb una extraversió equilibrada i bona capacitat per a relacionar-se, que avança cap als demés amb un toc de seducció, tot i que amb la precaució necessària pel càrrec que representa. La lletra desprèn una certa emotivitat i sensibilitat que no obstant queda sotmesa a un clar autocontrol, que li porta a guiar-se per la raó i la lògica molt més que pels sentiments.

Si bé es mostra obert a escoltar i flexible per a dialogar, te les idees bastant clares i actua con independència perseguint allò en el que creu, sense buscar expressament ser alabat per les seves actuacions. Creu en els seus projectes i es mostra coherent i conseqüent, transmetent una sensació de seguretat i confiança.

Tot i mostrar-se humil en l’àmbit professional i social, està clar que puntua alt a l’hora d’autovalorar-se i que d’alguna forma se sent especial.


×

MICHAEL JACKSON

A proximació a Michael Jackson a través de l'estudi de la seva escriptura

Trobem a la lletra i signatura/es (la formal i l’artística) de Michael Jackson, el reflex del seu sentiment d’inferioritat. Un ressentiment que ha quedat arrelat a la seva personalitat, i que l’ha portat a buscar desesperadament, durant tota la seva vida i a través de les seves creacions artístiques, l’afecte i reconeixement de l’entorn. Com un fervent desig de ser un infant etern.


A la signatura s’aprecia aquesta profunda desconnexió entre el seu món interior i la realitat, el desig de separar-se de la figura paterna i de tot el que representa, que tant li caracteritzava. Una profunda lluita interna entre l’aparença, la imatge de l’èxit, i la realitat interna, tan vulnerable i fràgil i encara immadur i infantil.

Tot i ser una persona de tracte agradable a l’esfera social, en tant que les relacions toquen el llindar de la intimitat, es posa en marxa totes les seves defenses. Tots aquests angles donen mostra d’una actitud sempre a la defensiva, de por a ser ferit, produïdes pel dolor. La comunicació per sota de la superfície social es mostra complicada. No se sent integrat en aquest món, i es detecta un món interior perplex, confús i perdut. Tot i el seu fervent desig d’afecte, en el fons no sembla que el sàpiga canalitzar cap al seu interior quan se’l troba.

A la signatura artística s’observa les seves aptituds artístiques i la necessitat de cridar l’atenció, de ser original.


×

John F. Kennedy

A proximació a John F. Kennedy a través de l'estudi de la seva escriptura

La signatura de John F. Kennedy ens mostra una persona dinàmica i activa, un home segur i satisfet de sí mateix. Aquest petit escrit ens revela una persona bastant íntegra, que sent que ha triomfat tant social com professionalment. En aquest moment de la seva vida, ha afirmat la seva personalitat i en les seves relacions socials camina amb pas ferm i decidit, es mostra natural i autèntic, i no tem ni oculta res de la seva personalitat.

Lletra i signatura denoten fermesa de caràcter i entre les seves virtuts destaquen qualitats tan interessants pel càrrec com vivacitat intel·lectual, esperit d’empresa, racionalització i capacitat de síntesis i organització. Té decisió i iniciativa i disposa de força i energia per a vèncer els obstacles que es trobi.

Es detecten bons dots per a manar, i si bé imposa de forma fervent els seus propis criteris, ho fa amb un estil paternal, condicionant el seu entorn de forma quasi afectuosa. Ara bé, molt segur de que la seva manera és la correcta, pot ser poc obert a escoltar alternatives.

L’escrit denota idealisme i passió en les idees, fins al punt d’arribar de vegades a l’ofuscació i la irreflexió. Li atreu la polèmica i les discussions, en les que defensa les pròpies idees en cos i ànima. Es veu una persona ambiciosa, entenent per això una ambició sana i noble, que contínuament busca superar-se, amb confiança en atènyer els seus ideals i fites. Amb optimisme, creu en allò que empren.


×

Salvador Dalí

A proximació a Salvador Dalí a través de l'estudi de la seva escriptura

Intentar definir Salvador Dalí a través de la seva lletra i les seves signatures és com intentar descriure el moviment a través d’una foto estàtica. És un puzle d’infinitat de peces, essent les peces l’enorme varietat d’escrits, signatures i lletres que va deixar. S’han comptabilitzat 678 diferents signatures als seus quadres, mostra de la seva gran versatilitat i evolució personal al llarg del temps.

Podríem parlar de desequilibri i pèrdua de contacte amb la realitat, però estaríem passant per alt que cada signatura, cada text diferent, que en ocasions semblen més dibuixos que textos, semblen una exploració conscient de la pròpia personalitat, una expressió del seu talent creador, creant-se a sí mateix i expandint-se a través de l’expressió gràfica i artística.

Podríem, tanmateix, parlar d’orgull, narcisisme i d’egocentrisme, que també, però ens quedaríem curts si no veiéssim al seu grafisme un més enllà, trobant-hi una forma de subjectivitat que resulta d’una profunda introspecció, d’explorar el món des del més profund del seu ésser i amb gran varietat d’ulleres experimentals per poder-ne augmentar la perspectiva.

Si bé és protector de la vida íntima a un nivell més pragmàtic-físic, juga amb les profunditats del seu JO més íntim. el plasma i l’expandeix amb tota la seva riquesa experimental davant del món a través de les seves obres i el seu estrambòtic grafisme.

No obstant, estudiant tot el ric material escriptural i les diferents signatures en el seu conjunt, es troba un subtil fil conductor, un camí que es va traçant d’un explorador que pretén transcendir els límits de la lògica d’un món tridimensional. Obert a les influencies, adopta actituds diferents, buscant la forma de penetrar a les persones i sentir-se com elles.

La pressió desplaçada que sovint es troba als escrits de Dalí, ens mostra una manera diferent de canalitzar l’energia en contra de les lleis naturals, com si d’una forma experimental convertís el flux natural de l’energia en noves i inexplorades formes d’expressar-se a sí mateix. Transcendeix el pla conscient per submergir-se al multidimensional i subjectiu món del subconscient, on les possibilitats no queden limitades per les lleis d’un món físic i on el geni creador es troba amb un camp d’infinites possibilitats i la matèria prima per crear noves realitats.

Crida l’atenció la inclusió de Gala a la seva signatura, trobant aquesta unió dels dos noms en gran varietat d’interpenetració i, sovint, amb un realç important del nom de Gala respecte al seu propi. Mostra amb això fins a quin punt és la seva musa, el punt central a la seva vida, sentint-se totalment identificat amb ella.

En tota la seva obra i la gran varietat de grafismes i signatures de la que va deixar mostra, es plasma una originalitat, creativitat, genialitat i, per què no, afany de produir efecte, que dóna fe a que realment va arribar a transcendir els límits d’un món incrustat en el temps i l’espai, amb la plasticitat i indomabilitat inconfusibles d’un geni creador.


×

Josep Pla

A proximació a Josep Pla a través de l'estudi de la seva escriptura

Amb les degudes reserves per no poder posar la signatura en relació a un text, podem dir, amb prudència, de la signatura d’en Josep Pla, que ens parla d’autenticitat i franquesa així com fermesa en la forma d’expressar-se. Coneix els seus propis recursos i, tot i no fer una ostentació evident d’ells, al seu interior roman el desig de rebre consideració i reconeixement per part de la societat. El que confirma el fet de que, ja des de ben jove tenia dos objectius vitals que perseguia de forma quasi obsessiva: deixar una obra i fer-se una posició a través d’ella.

A la seva signatura més “oficial” es denota la tendència a dramatitzar o magnificar els fets quotidians de la vida, que ell manifestava buscant sempre l’extraordinarietat en els paisatges i les coses, descriure’ls i profunditzar en ells a través d’una gran riquesa descriptiva i comparatives ben regades amb adjectius, provocant certa distorsió de la realitat aparent per descobrir un significat més profund de l’entorn: els paisatges, les actituds de la gent, els sentiments i vida i fets de la gent. Una necessitat de descriure l’entorn vist a través d’uns ulls que donaven color i riquesa a tot el que veien, buscant sempre el més enllà de la seva existència.

En aquesta mostra d’una signatura d’en Josep Pla, no obstant, s’aprecia un cert cansament, patiment o descontent, que la seva signatura oficial no subscriu, el que fa pensar que es tracta de la situació en la que es troba en el moment de fer aquesta signatura. Un moment d’insatisfacció personal o ambivalència en l’estat anímic. En aquesta signatura hi ha més reflexió i control de la espontaneïtat que en la seva signatura habitual, que mostra una intel·ligència viva, una comunicació oberta i espontània, iniciativa, progressió, dinamisme i activitat.

Finalment, hi ha, a la seva signatura habitual, un punt de susceptibilitat i desconfiança que pot ser el que va donar peu a aquesta ironia un tant amarga, tan característica del seu estil.